Дейности

07 November 2017 г.

10-ТА СРЕЩА НА СОФИЙСКИЯ ФОРУМ ПО КОНКУРЕНЦИЯ НА 27 ОКТОМВРИ 2017

Комисията за защита на конкуренцията, съвместно с УНКТАД и МВНР, организира 10-та среща на Софийския форум по конкуренция (СФК) на 27 октомври 2017 г. в София. Генералната тема бе „Обмен на информация между конкуренти“. Статиите, публикувани в Бюлетина на СФК, показаха, че забранените споразумения на основата на обмен на информация между конкуренти са често срещани в страните членки на СФК. Темата предостави много въпроси за дискусия и дадевъзможност на бенефициентите на СФК (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Грузия, Косово, Македония, Черна гора, Сърбия) да споделят практиката си, както и да обсъдят въпроси, които биха им били полезни в тяхното правоприлагане.

10-та среща наСФК бе открита с приветствено слово от г-жа Юлия Ненкова – Председател на КЗК. Значимостта на подобно събитие и извършената досега работа бе отбелязана и във приветствието на г-н Л. Борисов – зам. министър на икономиката и г-н Боян Белев – Директор на дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“ при МВнР.

От името на УНКТАД с приветствие към участниците се обърна и г-н Хуан Луис Круселеги – началник секция в отдел „Политики на конкуренция и потребителите“ в УНКТАД.

В своето приветствие г-н Кирил Домусчиев – Председател на КРИБ също отбеляза и обобщи значимостта на СФК за развитието на конкурентоспособността и бизнес отношенията в България със страните от Балканите, Черноморския регион и ЕС.

В сутрешната пленарна сесия взеха участие като лектори със  свой презентации, г-н Теодор Танер – генерален директор на Австрийското ведомство по конкуренция,  г-н Антонио Гомеш – началник отдел „Конкуренция“ на ОИСР, г-н Ренато Феранди – от Италианското ведомство по конкуренция, г-н Гонсало Анастасио от адвокатско дружество „Advogatos” – Лисабон, Португалия, проф. Абел  Матеуш – от центъра по право и икономика на „Университетски колеж Лондон“, г-н Горка Навеа – от ГД „Конкуренция“ при ЕК, г-н Хидеюки Шимозу – от Японската комисия за частна търговия, г-н Даниел Колган, сътрудник в „Ди Ел Ай Пайпър“ – Брюксел.

В следобедната сесия членовете на СФК и другите участници в срещата имаха възможност да споделят своите виждания, опит и предизвикателства свързани с обмена на информация между конкуренти.

На срещата бяха представени заключенията от проекта на СФК за „Сравнителен преглед в областта на санкциите и освобождаването от санкции (leniency)“. Това бе четвъртото проучване от серията сравнителни прегледи след общия „Сравнителен преглед на режимите по конкуренция“, „Сравнителния преглед в областта на проверките на място“ и „Сравнителния преглед в областта на процесуалната справедливост“.

В края на срещата бе представен и третият брой на Бюлетина на СФК.

10-та среща на СФК се реализира и тази година с финансовата подкрепа на МВнР по Програмата за Българската помощ за развитие в сътрудничество с Министерство на външните работи.

 

10 November 2016 г.

9-ТА СРЕЩА НА СОФИЙСКИЯ ФОРУМ ПО КОНКУРЕНЦИЯ НА 11 НОЕМВРИ 2016

Деветата среща на Софийския форум по конкуренция се проведе на 11 ноември 2016 г. в София. Взеха участие всички бенефициерина СФК (Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Грузия, Косово, Македония, Черна гора, Сърбия), УНКТАД, ОИСР, Италия, Русия, Япония, Турция, Украйна, експерти от икономическите консултантски компании „Oxera“и„Compass Lexecon“, както и от правната кантора „Freshfields Bruckhaus Deringer“.

Генерална тема на срещата бе „Ценови злоупотреби с господстващо положение в енергетиката и телекомуникациите“. Като се има предвид, че злоупотребите с господстващо положение са често срещани по време на процеса на либерализация в тези сектори, тази тема беинтересна и полезна за всички членове на СФК. Темата беобсъдена на сутрешната пленарна сесия, модерирана от г-жа Елизабет Гачуири от УНКТАД. В този контекст бяха изслушани и презентациите на лектори от ведомствата по конкуренция на Италия (г-н Джанлука Сепе), Русия (г-жа Елена Заева) и Япония (г-н Кентаро Дои), както и представител на отдел „Конкуренция“ на ОИСР – г-н Педро Каро де Соуса. Отчитайки, че икономическият анализ е от съществено значение при казуси на ценови злоупотреби с господстващо положение, изказване направиха и поканените експерти за икономически консултации – „Oxera“(г-н Сумит Шарма) и„Compass Lexecon“(г-жа Надин Уотсън). Ще има също представител на правната общност– бе проф. Д-р Томас Любиг от правната кантора Freshfields Bruckhaus Deringer.

Следобед участниците продължиха с интересниобсъждания по основната тема на срещата – ценови злоупотреби с господстващо положение в енергетиката и телекомуникациите, разделени в две отделни сесии в зависимост от вида злоупотреби – изключващи и експлоатативни.

На срещата бяхапредставени и приети заключенията на проекта на СФК за „Сравнителен преглед в областта на процесуалната справедливост“. Това бе третото проучване в поредицата сравнителни проучвания на СФК след общия „Сравнителен преглед на режимите по конкуренция“ и доклада за „Сравнителен преглед в областта на проверките на място“.

В края на срещата бе представен и втория брой на бюлетина на СФК.

9 – та среща се реализира със средства на „Българската помощ за развитие“ – на Министерство на външните работи на Р.България.

УНКТАД е основана през 1964 г. и насърчава интеграцията на развиващите се страни в световната икономика. Организацията постепенно се е утвърдила като авторитетна институция, основана на знанието, чиято дейност си поставя за цел да допринесе за очертаването на политическите дебати и развитието на държавите с акцент върху обединяването на вътрешните политики и международните усилия за постигане на устойчиво развитие. За да постигне тези цели,

УНКТАД изпълнява три основни функции:

         • Организацията служи като форум за междуправителствени дискусии посредством обсъждания на експерти и обмяна на опит с цел постигането на консенсус по общи въпроси;

         • УКНКТАД извършва проучвания, анализ на политиките и събира информация, които предоставя за дискусия на представителите на правителствата и експертите;

         • Институцията предоставя техническа помощ съобразно специфичните нужди на развиващите се страни с акцент върху потребностите на най-слабо развитите страни и икономиките в преход. УНКТАД си сътрудничи и с други организации и донорски държави при предоставянето на техническа помощ, когато това е уместно.

При осъществяването на своите функции Секретариатът на УНКТАД работи с държавите членки на ООН и взаимодейства с останалите организации в системата на ООН и регионалните комисии, с държавни институции, неправителствени организации, частния сектор, включително и с търговски и стопански асоциации, изследователски институти и университети по цял свят.

УНКТАД предоставя на органите по конкуренция от държавите в преход междуправителствен форум за решаване на практически въпроси по право и политика на конкуренцията.

В допълнение УНКТАД активно си сътрудничи със страни, които се стремят да подобрят административния си капацитет и търсят техническа помощ при създаването и прилагането на законодателството в областта на конкуренцията. Като част от тези дейности, организацията е разработила успешен механизъм за доброволна оценка на законодателството. В допълнение, УНКТАД е депозитар на международното законодателство в областта на конкуренцията, „Модела на Закон за защита на конкуренцията” и „Наръчника на ООН за правила по конкуренция”.

УНКТАД ежегодно организира срещи на Междуправителствена група от експерти по право и политика на конкуренцията, в рамките на която се провеждат консултации по въпроси от общ интерес за държавите членки на ООН и се извършва неформална обмяна на опит и добри практики, включително и чрез доброволна оценка на законодателствата в областта на правото и политиката на конкуренция.

Към страницата на УНКТАД

 

 

ЕМК

Европейската комисия и националните органи по конкуренция във всички държави-членки на ЕС си сътрудничат помежду си чрез Европейската мрежа по конкуренция (ЕМК).  По този начин се създава  ефективен механизъм за противодействие на трансгранични практики на предприятия, ограничаващи конкуренцията. Поради обстоятелството, че европейските правила на конкуренция се прилагат от всички членове на ЕМК, то последната осигурява средства, гарантиращи тяхното ефективно и последователно прилагане. Чрез Европейската мрежа по конкуренция се  позволява на ведомствата по конкуренция да обединят опита си и да създадат най-добри практики.

Към страницата на ГД “Конкуренция”

 

 

ОИСР

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) насърчава политики, които ще подобрят икономическото и социалното благосъстояние на хората по целия свят.
ОИСР предоставя форум, на който правителствата могат да работят заедно, за да споделят опит и за да търсят решения на общи проблеми.
Към 50-тата годишнина на ОИСР, фокусът на организацията е върху четири основни области :
• Възстановяване на доверието в пазарите и в институциите и предприятията
• Възстановяване на стабилни публични финанси
• Насърчаване и подкрепа на нови източници на растеж
• Гарантиране, че хората от всички възрасти могат да развият уменията си да работят ефективно в бъдеще

Глобалният форум по конкуренция на ОИСР обединява високопоставени служители на конкуренцията от цял свят, като в него участват близо 100 органа по конкуренция. Той дава възможност за политически диалог между страните членки на ОИСР и представители на икономиките извън ОИСР. Дискусиите се основават на приноса на Комитета по конкуренция на ОИСР, чиято работа вече предизвика значителни резултати в много страни, като например доброволно възприемане на „добри практики”, сближаване в политиката по конкуренция, установяване на форми на сътрудничество между правоприлагащите органи при контрола върху концентрациите, разследванията относно картелите. Глобалният форум осигурява среда, в която тези важни въпроси се обсъждат с компетентните органи и други представители на развиващия се свят. В същото време, Глобалният форум насърчава по-широк диалог, който включва връзките между политиката на конкуренцията и други елементи на икономическото развитие. 

Към страницата на ОИСР