За Нас

Юлия Ненкова – Председател на КЗК

Лична информация:
Име: Юлия Рачева Ненкова
Дата на раждане: 07.06.1957 година
Място на раждане: гр. София

Образование:

 • Завършила е 133 СОУ “Александър Сергеевич Пушкин” в столицата.
 • През 1980 г. се дипломира като магистър по право от СУ “Св. Климент Охридски”
 • През 2001 г. завършва Юридическия университет Тюлейн в щата Луизиана, САЩ.

Професионален опит:

 • Започва професионалната си кариера през 1981 г. като юрисконсулт в Управление „Архитектура и градоустройство“ към Столичен народен съвет (СНС).
 • В периода 1983 – 1991 г. заема последователно длъжностите юрисконсулт и старши юрисконсулт в управление „Правно“ към СНС.
 • От 1991 до 1997 г. е последователно главен юрисконсулт на дирекция „Правна“ към Столична община и началник на отдел „Правен“ в дирекцията.
 • От 1997 до 2006 г. е директор на дирекция „Правна“ към Столична община.
 • От 2010 г. до м. юли 2016 г. е председател на Надзорния съвет на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).
 • От 2006 г. до м. юли 2016 г. заема длъжността заместник-кмет на Столична община с направление „Законност, координация и контрол“.

Димитър Кюмюрджиев – Заместник председател на КЗК

Лична информация:
Име: Димитър Иванов Кюмюрджиев
Дата на раждане: 16.08.1958 година
Място на раждане: гр. Бургас

Образование:

 • Завършил е английска езикова гимназия в родния си град.
 • През 1984 г. завършва Юридическия факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“ със специалност юрист.

Професионален опит:

 • Последователно работи като стажант съдия в Софийски окръжен съд, следовател в Софийска следствена служба и главен експерт в Главна Прокуратура на Република България.
 • През 1997 г. е избран от Народното събрание за член на Комисията за защита на конкуренцията, където работи до 2003 г.
 • През периода 1999-2003 г. е член на основния екип на Република България в екипа за преговори по присъединяване на страната към Европейския съюз като ръководител на работна група „Политика на конкуренцията“. През 2002 година е ръководител на междуведомствената група към МС за изработване на Закона за държавните помощи.
 • От 1995 г. до 2000 г. е представител на Република България към Групата срещу корупцията на Съвета на Европа (GRECO), Страсбург, Франция. От 2001 г. е международен експерт-оценител в GRECO по прилагане на актовете на Съвета на Европа срещу корупцията.
 • През периода юли 2009 г. – януари 2010 г. е началник на политическия кабинет на министъра на външните работи.
 • От 2010 г. е адвокат в Софийска адвокатска колегия. Като такъв е представлявал страната по множество преписки и дела в Европейската комисия и Общия съд на ЕС в гр. Люксембург.
 • От 2002 г. е хоноруван преподавател в СУ „Климент Охридски“ – в началото по „Право на конкуренция“, а от 2012 г. по „Държавни помощи и Регламенти на ЕС“.
 • Димитър Кюмюрджиев има над 20 научни публикации по проблемите на конкуренцията, прилагането на правилата на държавната помощ и международното правно сътрудничество. През 2005 г. в съавторство с Петьо Славов е автор на монографията „Защита на конкуренцията и държавни помощи“. Специализирал е право на конкуренцията, конкурентна политика и индустриална собственост в Световната банка – Вашингтон, Токио, Япония, Европейската комисия – Брюксел и Лондон, Великобритания.

Анна Янева – член на КЗК

Лична информация:
Име: Анна Георгиева Янева
Дата на раждане: 18.01.1955 година
Място на раждане: гр. София

 

Образование:

 • Завършила е Търговски техникум в столицата.
 • През 1978 г. се дипломира като магистър по икономика от ВИИ „Карл Маркс“

Професионален опит:

 • В периода 1978 – 1986 г. е била секретар, първи секретар на Благоевски РК на ДКМС, а впоследствие завежда отдел в Благоевски РК на БКП.
 • От 1988 до 1991 г. е председател и зам.-председател на комисия към Общински народен съвет „Триадица“
 • В периода 1992 – 1996 г. е експерт в ГС на БСП.
 • От 1996 до 1997 г. е главен секретар на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели.
 • От 2005 до 2009 г. е зам.-министър с ресор „Икономика“ в Министерство на икономиката и енергетиката.
 • В периода 2009 – 2012 г. е народен представител и член на парламентарната комисия по „Икономика, енергетика и туризъм“.
 • От 2013 до 2014 г. е зам.-министър с ресор „Икономика“ в Министерство на икономиката и енергетиката.

Георгица Стоянова – член на КЗК

Лична информация:
Име: Георгица Петрова Стоянова
Дата на раждане: 25.12.1974 година
Място на раждане: гр. Петрич

 

Образование:

 • Завършила е Професионалната гимназия „П.К.Яворов“ в Петрич.
 • През 1997 г. се дипломира като магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Професионален опит:

 • През 1998 г. започва професионалната си кариера като съдебен кандидат при Окръжен съд – Благоевград, а впоследствие е назначена за юрисконсулт и и.д. директор на дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в областната администрация в града.
 • От 2001 до 2005 г. изпълнява длъжността експерт – юрист в дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерство на отбраната, а от 2008 до 2010 г. е директор на дирекцията.
 • В периода 2010 – 2013 г. е съдебен администратор в Административен съд – София област.
 • От 2013 г. до м. юли 2016 г. е директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“ в Министерство на отбраната.

Красимир Витанов – член на КЗК

Лична информация:
Име: Красимир Георгиев Витанов
Дата на раждане: 01.10.1977 година
Място на раждане: гр. Дупница

 

Образование:

 • Завършил е Техникум по икономика „Иван Илиев“ в гр. Благоевград.
 • През 2005 г. завършва висшето си образование със специалност „Право” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. През юни 2013 г. приключва специализация в Международния център за обучения към ООН в гр. Торино, Италия и придобива квалификация „Мениджър по управление на инфраструктурни проекти“.

Професионален опит:

 • Професионалната му кариера започва през юни 2006 г. в Комисията за защита на конкуренцията на длъжност „Младши експерт – юрист“ в дирекция „Обществени поръчки и концесии“. Като служител на КЗК, Витанов подпомага дейността и на другите дирекции в комисията, които прилагат разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията.
 • През 2010 г. работи в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) като „Главен юрисконсулт“, а от началото на 2011 г. до есента на 2014 г. заема позицията началник на отдел „Процесуално представителство и контрол на обществени поръчки“ в АПИ.
 • През 2013 г. Красимир Витанов е избран с Решение на Българския енергиен холдинг за член на Надзорния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД, а впоследствие и за негов председател.
 • Познанията си в провеждането и възлагането на обществени поръчки прилага от януари 2015г. в „СБАЛ по онкология” ЕАД, гр. София, като Ръководител отдел „Правен и обществени поръчки”.
 • През лятото на 2015 г. е назначен за управител на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД, чийто принципал е Министерство на икономиката.

Красимир Зафиров – член на КЗК

Лична информация:
Име: Красимир Йорданов Зафиров
Дата на раждане: 18.07.1969 година
Място на раждане: гр. Ямбол

Образование:

 • Завършил е гимназия „Васил Левски“ в гр. Ямбол.
 • През 1994 г. завършва Юридическия факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“ със специалност юрист.

Професионален опит:

 • След дипломирането си, до 1997 г., работи като младши съдия в Софийски градски съд, след което е юрист в различни търговски дружества.
 • От 1999 г. е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия и оттогава работи на свободна практика в сферата на корпоративното, търговско и дружествено право.
 • От 2001 до 2008 г. е пълномощник на ENI Divisione Refining& Marketing S.p.A. (Agip Petroli S.p.A)
 • Има опит като консултант и процесуален представител по граждански и търговски дела, регистърни производства, изготвяне на договори за строителство и продажба на недвижими имоти, на чуждестранни дружества- инвеститори в България, изготвяне на договори, провеждане на процедури по получаване на разрешения и лицензи. Изготвяне на правни анализи. Регистрация и структуриране на търговски дружества. Регистрация на ЮЛНЦ и Търговски представителства. Международни сливания на дружества. Защита на търговските марки на дружествата, ограничаване на нелоялната конкуренция, както и защита срещу нерегламентираното нарушаване на правото върху интелектуалната собственост.
 • Участва в екипи по изготвяне на документите за участие в открити процедури по ЗОП. Изготвял е жалби и е извършвал процесуално представителство пред КЗК и ВАС.

проф.д-р Пламен Киров – член на КЗК

Лична информация:
Име: Пламен Веселинов Киров
Дата на раждане: 05.12.1960 година
Място на раждане: гр. Плевен

Образование:

 • Завършва Юридическия факултет на СУ“Св. Климен Охридски“ през 1985 г. с магистърска степен по право.

Професионален опит:

 • От 1986 г. е преподавател в Юридическия факултет на СУ“Климен Охридски“. След защита на докторска дисертация последователно придобива научните степени доцент и професор по конституционно право. Изнася лекционни курсове в сферата на публичното право в Софийския университет, ВТУ „Св.Св.Кирил и методий“, Нов български университет, Академия на МВР, Университет за национално и световно стопанство, РУ „Ангел Кънчев“, ЮЗУ „Неофит Рилски“.
 • Пламен Киров участва в разработването на редица законопроекти свързани с държавното управление. Консултант е на постоянни комисии на Народното събрание, Министерския съвет и Министерство на правосъдието. Участва като експерт в процедурите по изменение и допълнение на Конституцията на Република България.
 • От 2002 г. е юридически секретар и председател на Правния съвет на президента на Републиката.
 • Завършва пълен мандат като Конституционен съдия от 2006 до 2015 г. По това време проф. Пламен Киров е представител на Република България във Венецианската комисия за демокрация чрез право. Има над 50 научни публикации, от които две монографични изследвания върху държавните институции, политическото представителство и политическата система на Република България.
 • Специализирал е в Гърция, Малта, Холандия и САЩ

Комисията за защита на конкуренцията организира Европейски ден на конкуренцията на 31 май 2018 г. в София по повод на Българското председателство на Съвета на ЕС. На събитието ще бъдат обсъдени ключовите законодателни развития в правото на конкуренцията на ЕС като Директивата за вредите и бъдещата Директива ECN+, които ще бъдат определящи за прилагането на правилата по конкуренцията през следващите години. Ще бъде обърнато внимание и на казусите, които възникват пред органите по конкуренция в сектора на енергетиката. По-конкретно Европейският ден на конкуренцията ще бъде организиран в три сесии, посветени на различните теми:

 

Директивата ECN+: какво ще донесе плюсът?

В тази сесия ще бъде обсъдена бъдещата Директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар, наричана за краткост ECN+. Директивата има за цел да осигури на националните органи по конкуренция на държавите членки на ЕС  необходимите правомощия, които да им позволят да откриват доказателства за нарушения, да санкционират дружествата, които нарушават закона, да действат независимо, когато прилагат правилата на ЕС за конкуренцията и да разполагат с необходимите ресурси, за да изпълняват своите задачи. Българското председателство на Съвета на ЕС съвпадна с обсъждането на предложението за Директива в РГ G.12. Конкуренция към Съвета на ЕС, което позволи на КЗК активно да участва в този процес.

 

Конкуренцията на енергийните пазари: начинът да се осигурят достъпни и сигурни доставки за всички потребители

Тази сесия ще обърне внимание на един сектор, който засяга всички – енергетиката. През последните десетилетия този сектор се характеризира с постепенен преход от монопол към постепенното отваряне на тези пазари за конкуренция. В същото време поради наличието на инфраструктура, която не може да бъде дублирана, възниква и риск от злоупотреба с господстващо положение. В тази сесия ще бъде обсъдено каква е ролята на органите по конкуренция на тези пазари, най-често срещаните нарушения на конкуренцията в сектора и как конкуренцията може да осигури по-доброто функциониране на тези пазари, така че да донесе ползи за всички потребители.

Комисията за защита на конкуренцията внимателно наблюдава конкурентната среда на електроенергийния пазар. Обществената значимост на този сектор наложи извършването на ново широкоспектърно проучване на ситуацията на пазара на електроенергия, което да даде детайлна представа за настоящите пазарни процеси на него и за нуждата от допълнителни мерки, допринасящи за правилното и ефективно функциониране на конкурентната  среда. В тази връзка с постановено Решение № 59/22.01.2018г. Комисията образува производство за извършване на секторен анализ на пазара на електроенергия.

 

Поправяне на вредите – очаквани ефекти от приложението на Директивата за вредите

Ще бъдат обсъдени какви ще бъдат ефектите от приложението на наскоро транспонираната в страните членки на ЕС Директива 2014/104/ЕС за искове за вреди в областта на конкуренцията, която премахва практическите пречки пред претърпелите вреди от нарушения на правилата на конкуренция да получат обезщетение. Очаква се Директивата за вредите да даде тласък на частното правоприлагане в областта на конкуренцията. Това от своя страна би имало цялостно влияние върху прилагането на правилата на конкуренция.

Софийският форум по конкуренция е съвместна инициатива на българската Комисия за защита на конкуренцията и Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД). На 11 юли 2012 г. заместник-генералният секретар на УНКТАД – г-н Петко Драганов, и председателят на КЗК – г-н Петко Николов, подписаха Меморандум за разбирателство и обединиха усилията си за създаване и утвърждаване на Софийския форум по конкуренция като неформална платформа за техническа помощ, обмяна на опит и консултации в областта на политиката и правото на конкуренция.

Форумът цели да задълбочи сътрудничеството и регионалните отношения на страните от Балканския регион, като по този начин постигне единно и непротиворечиво прилагане на правилата по конкуренция. Проектът има за задача да подпомогне страните от региона при приемането и прилагането на законодателството в областта на конкуренцията, както и да увеличи ползите за тези страни от добре функциониращите пазари. Освен ведомствата по конкуренция от региона, които са основната целева група по проекта, сътрудничеството със съдилищата, академичната общност и бизнеса са ключов приоритет за СФК. Надграждайки над вече съществуващи международни форуми като УНКТАД, ОИСР и Международната мрежа по конкуренция, Форумът цели да предостави на ведомствата от региона платформа за обмен на информация и опит в областта на политиката и правото по конкуренция. Предвид факта, че повечето страни от региона се сблъскват със сходни предизвикателства при прехода си към пазарна икономика, проблемите при прилагането на конкурентното законодателство също са идентични. Ето защо сред основните цели на Софийския форум по конкуренция са изграждането и усъвършенстването на конкурентното законодателство, повишаването на административния капацитет, прилагането на добри практики в областта на конкуренцията и намирането на общ подход към съществуващи проблеми. Диалогът акцентира върху теми, свързани с:

• Усъвършенстването на конкурентното законодателство съобразно специфичната законодателна и икономическа структура и нуждите на нововъзникналите органи за защита на конкуренцията от региона;
• Институционалното изграждане на ведомствата по конкуренция;
• Повишаването на административния капацитет с оглед ефективно приложение на правото и политиката на конкуренция;
• Процеса за преговори за членство в Европейския съюз.

Софийският форум по конкуренция цели да предостави помощ и насоки за повишаване на административния капацитет чрез семинари по право и политика на конкуренцията. Чрез поддържането на интернет-базирана платформа за публикуване на информация, материали и презентации, както и за провеждането на уебинари, Софийският форум по конкуренция допълнително ще улесни сътрудничеството между органите по конкуренция от региона и ще задълбочи взаимодействието помежду им.

Учредителната конференция на СФК се състоя на 12 ноември 2012 г. в София и на нея присъстваха представители на ведомствата бенефициенти, както и на органи за защита на конкуренцията от ЕС, Генерална дирекция „Конкуренция” на ЕК, УНКТАД, ОИСР и много други. В края на събитието ведомствата по конкуренция от Балканския регион подписаха Декларацията от София, с която изразиха своята воля и решимост да продължат сътрудничеството си в рамките на тази инициатива.